ועדת זכאות ואפיון

ועדת זכאות ואפיון

ועדת זכאות ואפיון ברשויות המקומיות קובעת את זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים, רמת התפקוד שלו והיקף סל השירותים שיקבל למשך שלוש שנים או עד למעבר בין שלבי חינוך. הוועדה מחליפה את ועדת ההשמה שהתקיימה עד שנת תשע"ט.

מתוך : פורטל הורים במשרד החינוך

סמכויות ועדת זכאות ואפיון

 • קביעת רמת התפקוד ורמת התמיכה הנדרשת לתלמיד המופנה לדיון בוועדה.

 • קביעת זכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוך בשל מוגבלות אחת או יותר מהמוגבלויות המפורטות בתוספת הראשונה לחוק, המשפיעה על תפקודו.

 • קביעת היקף סל השירותים של תלמיד הלומד בחינוך הרגיל שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים בהתאם לצרכיו.

 • לתשומת ליבכם, בכל מקום שמוזכר הורה, הכוונה גם לאפוטרופוס החוקי

 

התלמידים המגיעים לוועדה והגורמים המפנים

 • תלמיד עם לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי/שפתי או משכל גבולי הלומד במסגרת חינוך רגיל, לאחר תהליך התערבות ותמיכה לקידום תפקודו בחינוך הרגיל, המופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים במסגרת חינוכית שיבחרו הוריו, בהתאם לנהלי בחירת הורים.

 • תלמיד עם מוגבלות על רצף האוטיזם, עיוורון או מוגבלות בראייה, חירשות או מוגבלות בשמיעה, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, הפרעות נפשיות או מחלות ותסמונות נדירות, שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים במסגרת חינוכית שיבחרו הוריו, בהתאם לנהלי בחירת הורים.

 • תלמיד הלומד בכיתה או במוסד חינוך מיוחד המופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל.

 

 • הגורמים שבאפשרותם להפנות בקשה לדיון בוועדת זכאות ואפיון הם הורי התלמיד או התלמיד, צוות רב מקצועי, נציג רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי שהוסמך לעניין זה על ידי שר החינוך או נציג שירותי הרווחה שהוסמך לעניין זה על ידי שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.

 

הרכב ועדת זכאות ואפיון

 • בוועדת זכאות ואפיון יהיו שישה חברים כמפורט להלן:

 • יושב ראש הוועדה – עובד משרד החינוך בעל מומחיות, ניסיון והכשרה בחינוך מיוחד.

 • נציג הרשות המקומית שהוא מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית או מי מטעמו בעל ניסיון והכשרה בחינוך המיוחד.

 • שני מפקחים כוללים של משרד החינוך, האחד מפקח כולל לחינוך מיוחד והשני מפקח כולל לחינוך רגיל או נציגיהם.

 • פסיכולוג חינוכי מטעם השירות הפסיכולוגי חינוכי ברשות המקומית.

 • נציג הורים – הורה לתלמיד עם צרכים מיוחדים שימנה השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לתלמידים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך.

 • המניין החוקי לדיוני ועדת זכאות ואפיון ולהחלטותיה הוא ארבעה חברים ובהם יושב ראש הוועדה – נציג משרד החינוך; נציג רשות החינוך המקומית; פסיכולוג חינוכי; מפקח כולל לחינוך מיוחד או נציגו.

 

המוזמנים לוועדה

 • ההורים של התלמיד והתלמיד או מי מטעמם. ההורים רשאים להזמין לוועדה גורמים נוספים מטעמם. החלטה על שיתוף התלמיד תיקבע בשיתוף עם ההורים.

 • איש צוות ממוסד החינוך שבו לומד התלמיד שהוא איש הצוות הרב מקצועי.

 • אנשי מקצוע מתחומים שונים לפי הצורך ובהם רופא מומחה או עובד סוציאלי.

 • נדרש להזמין מומחה בתחום המוגבלות מטעם המתי"א או מתי"א המתמחה בעיוורים או המרכז הטיפולי לחירשים.

 

לוח הזמנים לעבודת הוועדה

תלמידים יופנו לדיון בוועדת זכאות ואפיון לא יאוחר מ-31 במרץ מדי שנה. הוועדה תסיים את דיוניה עד 15 במאי באותה שנת לימודים. דיונים בעניינם של תלמידים הלומדים בגני ילדים או תלמידים העולים לכיתה א' יתקיימו עד 31 במאי בכל שנה. במקרים חריגים באישור מנהל המחוז ובהיוועצות עם המפקח על ועדות זכאות ואפיון במחוז ניתן לקיים דיון לאחר המועד הקבוע ולבחינת מימוש הזכאות בשנת הלימודים הנוכחית. הזימון לישיבות ועדת זכאות ואפיון ייעשה תוך פרק זמן סביר ולא פחות מ-14 יום לפני מועד הישיבה.

המסמכים המוצגים בפני הוועדה

 • תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במוסד החינוכי שבו לומד התלמיד.

 • מסמכים קבילים – אבחנת המוגבלות של התלמיד. לפירוט הגורמים שאבחנתם קבילה ראו רשימת גורמים מאבחנים בהתאם לסוג המוגבלות.

 • בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.

 • סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד, לרבות תלמידים החוזרים מאשפוז בבית חולים.

 • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון.

 • מומלץ להציג שאלון הפניה לוועדה ושאלון להערכת רמת תפקוד.

 • ההורים רשאים לצרף מסמכים נוספים.

 • הוועדה תמסור להורים בכתב לא יאוחר מ-14 ימים לפני הדיון בוועדה כל מסמך הנמצא בידיה ועשוי לשמש אותה לשם דיוניה או קבלת החלטתה.