ועדת פילוח תמיכות

ועדת פילוח תמיכות

דיון בצוות רב-מקצועי לקביעת הרכב סל שירותים לתלמיד שזכאותו לשירותי חינוך מיוחדים אושרה במסגרת ועדת זכאות ואפיון וזכאי לסל אישי בגן/כיתה לחינוך רגיל.

​במסגרת הסל האישי המוקצה לתלמיד שנקבעה זכאותו בוועדת זכאות ואפיון, על הצוות הרב-מקצועי לדון בסוגי התמיכות שיינתנו לתלמיד ובהיקפן בהלימה לצרכיו, לשינויים בתפקודו ולתוכנית האישית שנקבעה לו.

מהלך הדיון, בהשתתפות התלמיד והוריו, והחלטות שיתקבלו יתועדו במערכת פילוח תמיכות  במסך "פרוטוקול דיון בצוות רב-מקצועי לקביעת הרכב סל שירותים".

פרוטוקול הדיון יופק מהמערכת ויועבר להורים. 

  • התמיכות לתלמיד יקבעו בהתאם לצורכי התלמיד במסגרת היקף הסל שנקבע בוועדת זכאות ואפיון ויינתנו בתחומי ההוראה, הטיפול והסיוע מאנשי מקצוע המוסמכים כחוק.

  • התמיכות יצוינו בתוכנית האישית של התלמיד כחלק מיישום היעדים של התלמיד וקידום השתתפותו בסביבות החינוכיות השונות.

אוכלוסיית היעד:

תלמיד שזכאותו לשירותי חינוך מיוחדים אושרה במסגרת ועדת זכאות ואפיון וזכאי לסל אישי בגן/כיתה לחינוך רגיל.

מתוך: פורטל מוסדות חינוך במשרד החינוך