שילוב תלמידים בגני ילדים של החינוך הרגיל

פדגוגי

 ילדים המשתלבים בגני ילדים של החינוך הרגיל

שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בגן לחינוך רגיל מתקיים מגיל חינוך חובה. ביישובים שבהם חוק חינוך חובה חינם חל על גילאי 4-3, השילוב מתקיים מגיל 3. ביישובים שבהם לא חל חוק חינוך חובה על גילאים אלו, ולילד יש מוגבלויות ששכיחותה נמוכה באוכלוסייה, ניתן לפנות לוועדת חריגים בהתאם להנחיות שבחוזר מנכ"ל תשע"ד/5(א), 2014, סעיף 1.4.3.

  עיקרון מוביל בתפיסת השילוב בגן ילדים רגיל

העיקרון המוביל את השילוב בגן ילדים רגיל הוא השתתפות מיטבית של הילד בתוכנית הלימודים הרגילה ובמכלול העשייה של בני גילו בגן, תוך צמצום פערים לעומת שאר חבריו לגן ומתן מענה לצרכיו הייחודיים.

  מאפייני השילוב בגן ילדים רגיל

תכני הלימוד התבססות על תפיסת העבודה ועל תוכניות הלימודים לגן הילדים בחינוך הרגיל, תוך התאמת דרכי העבודה למאפייני התפקוד של הילד.

תוכנית אישית – לכל ילד עם צרכים מיוחדים המשולב בגן לחינוך רגיל נבנית תוכנית אישית (תוכנית חינוכית יחידנית – תח"י). התוכנית מגובשת על ידי מנהלת הגן וצוות השילוב היישובי, תוך היוועצות בצוות רב-מקצועי ושיח עם הורי הילד, ובמידת האפשר עם הילד עצמו.

התוכנית כוללת מטרות ויעדים לקידום הילד בהתייחס לתחומי תפקוד שונים וכן תמיכות שנקבעו על ידי הצוות הרב-מקצועי כגון הוראה ולימוד, התאמה וסיוע. התוכנית מיושמת בשיתוף מלא בין מנהלת הגן, גננת השילוב והצוות הרב-מקצועי, תוך חלוקת תחומי אחריות והגדרת שיתופי פעולה.

תכני הלימוד והפעילויות השונות לילד עם הצרכים המיוחדים הם חלק מסדר היום של הגן הרגיל שבו משולב הילד. שיעורים, תמיכות וטיפולים על ידי גננת השילוב ועל ידי עובדי הוראה ממקצועות הבריאות משולבים בסדר היום של הגן, בהיקף שאינו עולה על שליש מהשעות השבועיות באופן קבוצתי או פרטני, תוך צמצום פגיעה אפשרית במהלך התקין של סדר היום בגן.​

  מתוך: פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים