שילוב תלמידים בכיתות של החינוך רגיל

שילוב בבתי ספר

  עיקרון מוביל בשילוב התלמידים בחינוך הרגיל 

העיקרון המוביל את השילוב בכיתה רגילה הוא השתתפות מיטבית של התלמיד בתוכנית הלימודים ובמכלול העשייה הכיתתית של בני גילו, תוך צמצום פערים בתפקוד וברמת ההישגים של התלמיד לעומת בני כיתתו ומתן מענה לצרכיו הייחודיים.

  מאפייני השילוב בחינוך הרגיל

תכני הלימוד – הוראה על פי תוכניות הלימודים הרגילות לשכבות הגיל במקצועות השונים, תוך ביצוע התאמות ושינויים בהתאם למאפייני התלמידים.

תוכנית אישית – לכל תלמיד עם צרכים מיוחדים המשולב בכיתה לחינוך רגיל נבנית תוכנית אישית (תוכנית חינוכית יחידנית -תח"י). התוכנית מגובשת על ידי מחנכת הכיתה ומורת השילוב, תוך היוועצות בצוות רב-מקצועי ושיח עם הורי התלמיד ועם התלמיד עצמו. התוכנית כוללת מטרות ויעדים לקידום התלמיד בהתייחס לתחומי תפקוד שונים וכן תמיכות שנקבעו על ידי הצוות הרב-מקצועי, כגון הוראה ולימוד, התאמה וסיוע. התוכנית מיושמת תוך שיתוף פעולה מלא בין מחנכת הכיתה, מורת השילוב והצוות הרב-מקצועי, חלוקת תחומי אחריות והגדרת שיתופי פעולה.

שירותי תמיכה הנגזרים מחוק החינוך המיוחד ונכללים בתוכנית השילוב תוספת הוראה ולימוד ושירותים מיוחדים לתלמיד המשולב (עזרים מסייעים, שירותי סיוע, שירותים פסיכולוגיים ושירותים פרא-רפואיים כמפורט בחוזר מנכ"ל תשע"ד/5(א), 2014, סעיף 1.12); שיעורים, תמיכות וטיפולים הניתנים על ידי מורת השילוב ועל ידי עובדי הוראה ממקצועות הבריאות משולבים במערכת השעות בהיקף שאינו עולה על שליש מהשעות השבועיות באופן קבוצתי או פרטני, תוך צמצום פגיעה אפשרית במהלך התקין של יום הלימודים.

מתוך: פורטל הורים לילדים עם צרכים מיוחדים