הנגשה פרטנית

חוזר מנכ"ל - הנגשה פרטנית לתלמיד הלומד במוסד חינוך ולהורה התלמיד

תמצית ההוראה:

הוראה זו עוסקת במחויבות של מערכת החינוך להתאים את המבנה של המוסד החינוכי וכן להתאים את השירות החינוכי הניתן במוסד החינוכי לתלמידים עם מוגבלות או להורה עם מוגבלות שילדו הוא תלמיד במוסד החינוכי, בין אם מדובר במוגבלות זמנית או קבועה. החוק והתקנות מחייבים את הבעלות על המוסד החינוכי (רשות מקומית או בעלות) להנגיש הן את מוסדות החינוך והן את השירות החינוכי הניתן על ידה כאשר המוסד החינוכי אינו מותאם עבורם. ההוראה כוללת פירוט על אודות סוגי ההנגשה האפשריים הניתנים לתלמיד הלומד במערכת החינוך ולהורה עם מוגבלות המגיע למוסד החינוכי, ומבהירה כי ההנגשה במערכת החינוך היא הנגשה פרטנית עבור התלמיד בהתייחס לצרכיו האישיים וכי יש לקבוע אותה לאחר מיפוי מתאים (אך אין המדובר ברשימה סגורה). ההוראה מבהירה מהו התהליך לביצוע ההנגשה הפרטנית ומהו לוח הזמנים לכך, ומדגישה כי בעלות על מוסד חינוך שעליה חלה חובת ההנגשה, תבצע את התאמות ללא דרישת תשלום מהאדם עם המוגבלות.

חוזר מנכ"ל – הנגשה פרטנית לתלמיד הלומד במוסד חינוך ולהורה התלמיד

להגשת בקשה להנגשה פרטנית:

  1. יש למלא את טופס 1(לחצו על הקישור)
  2. לצרף מסמכים נלווים מסמכים-נדרשים  (לחצו על הקישור)

3. לשלוח את המידע לגב לילי אלמוג בעיריית רמת גן. מייל: lili-a@ramat-gan.muni.il