הצעות לשיפור הסביבה האקוסטית עבור תלמידים עם היפראקוזיס - רגישות יתר שמיעתית

רגישות יתר לרעש )היפראקוזיס( אינה לקות שמיעה (Anderson, 2015) ועל כן, הטיפול בתלמידים עם
היפראקוזיס לא אמור להיות באחריותו של המרכז המחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים .

חשוב לציין כי בספרות המחקרית לא נמצא תיעוד לגבי יעילות כיתה מותאמת אקוסטית עבור ילדים עם
היפראקוזיס וכמו כן אין המלצה להתאמה אקוסטית של הכיתה כהתאמה חינוכית רלוונטית במקרים
שכאלו.

הצעות לשיפור הסביבה האקוסטית 14.2.2021